Oferta

Zapoznaj się z naszymi możliwościami

PATRON oferuje Państwu kompleksowe działania z zakresu BHP i PPOŻ, OCHRONY ŚRODOWISKA.   Przede wszystkim: szkolenia, nadzór, doradztwo, outsourcing

 • Wstępne i okresowe szkolenia BHP – wszystkie grupy pracownicze
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Szkolenie e-learningowe: pracodawcy, pracownicy administracyjno – biurowi, osoby kierujące pracownikami.
 • Obsługę postępowań powypadkowych wraz z korespondencją z ZUS i GUS
 • przeprowadzenie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ (audyty, kontrole),
 • prowadzenie rejestrów z zakresu BHP wymaganych przez prawo pracy,
 • przygotowanie instrukcji BHP ogólnych lub stanowiskowych,
 • przeprowadzenie okresowej analizy stanu BHP i PPOŻ,
 • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji pracy na konkretnych stanowiskach, które mogą być uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,
 • udział w opracowywaniu planu rozwoju zakładu pracy oraz jego modernizacji pod względem poprawnego stanu BHP i PPOŻ,
 • opracowanie treści przepisów i zarządzeń wewnętrznych regulujących kwestie BHP (np. tworzenie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej),
 • reprezentację Klienta podczas kontroli PIP i PIS,
 • pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,
 • oznakowanie bezpieczeństwa,
 • wszystkie działania związane z rozporządzeniem dotyczącym służby BHP,
 •  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach, 
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Współdziałamy z klientem przy wdrażaniu ISO, OHSAS itp.
 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych – przeglądy, serwis, naprawy,
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
 • opracowanie i aktualizacja planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),
 • szkolenia p.poż. pracodawców i pracowników
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz punktów podręcznego sprzętu gaśniczego
 • realizacja polityki ochrony środowiska
 • organizacja i nadzór prowadzonych działań związanych z ochroną
  środowiska
 • realizacja niezbędnych standardów i procedur dotyczących
  ochrony środowiska
 • monitorowanie zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • weryfikowanie zagrożeń w zakresie ochrony środowiska
  i wdrażanie działań korygujących
 • wykonywanie wszelkich analiz środowiskowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i normami
 • udział w przygotowaniu dokumentacji środowiskowej, w tym
  sprawozdań z wpływu na środowisko
 • ścisła współpraca z administracją publiczną
 • sporządzanie wykazów i raportów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska
 • monitorowanie zmian prawa w zakresie ochrony środowiska  poprzez edukację i rozwój zawodowy